รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4230005
ชื่อโครงการ : การจัดทำสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ: ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด
  A Multimedia on “Swamp Ecology” A Case Study: Bung-Boraped for Supplementing to Environmental education in tertiary level education
หัวหน้าโครงการ : อุรา บุบผาชาติ
ทีมวิจัย :
อุรา บุบผาชาติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2542
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 4,655 ครั้ง
ชุดโครงการ : วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 691 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400