ชุดโครงการ : วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั้งหมด 8 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
วิเคราะห์ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
สุวิมล ฮอลล์2543
PDF Icon
วิเคราะห์ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาในประเทศไทย
อุษณีย์ ยศยิ่งยวด2543
PDF Icon
วิเคราะห์ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์ในประเทศไทย
สุทัศน์ ยกส้าน2543
PDF Icon
วิเคราะห์ข้อสอบเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทย
ภิญโญ พานิชพันธ์2543
PDF Icon
โครงการปฏิบัติการเคมีบนพื้นฐานของการลดมลพิษและความปลอดภัยจากสารเคมี
ศุภวรรณ ตันตยานนท์2543
PDF Icon
การจัดทำสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ: ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด
อุรา บุบผาชาติ2542
PDF Icon
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรีนไฮเปอร์มาร์ท
ศศิวิมล แสวงผล2542
PDF Icon
สื่อเสริมการสอนด้านการวางแผนและการปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง2542
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั้งหมด 8  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400