รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4250005
ชื่อโครงการ : การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมันA study on the decrease of caustic concentration used inmercerization
  A study on the decrease of caustic concentration used inmercerization
หัวหน้าโครงการ : อุษา แสงวัฒนาโรจน์
ทีมวิจัย :
อุษา แสงวัฒนาโรจน์
หัวหน้าโครงการ
วรวรรณ อัศเวศน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,612 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 134 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400