รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4310003
ชื่อโครงการ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (ระยะที่ 1)
  -
หัวหน้าโครงการ : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา สำรวจและวิจัย องค์ความรู้ของภูมิภาคทั้ง 5 และปฏิสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคอื่นๆ (4 ภูมิภาคที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกรณีที่มีความเกี่ยวเนื่อง) กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีมิติการศึกษาที่หลากหลาย ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภาษา รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนิเวศวิทยาที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำรงอยู่และเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแปลหนังสือและตำรามาตรฐาน ตลอดจนผลงานวรรณกรรมคลาสสิคทั้งโดยการแสวงหาและเลือกสรรของคณะกรรมการดำเนินงาน และโดยการนำเสนอของผู้เสนอแปล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสำรวจและนำงานศึกษาวิจัยที่ได้ศึกษาวิจัยไว้แล้วในสถาบันการศึกษา (วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / งานศึกษาวิจัย) ตลอดทั้งงานแต่งงานแปลที่ได้เคยจัดพิมพ์มาแล้ว มาดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลการศึกษา สำรวจและวิจัย ในรูปของสิ่งตีพิมพ์ของสาธารณะ (วารสาร / หนังสือพิมพ์) สิ่งตีพิมพ์ของโครงการฯ (จุลสาร / หนังสือ) และในรูปอื่นๆ เช่น วีดีทัศน์ CD ROM และให้มีการเผยแพร่เชิงรุก ทั้งในระดับขอบเขตที่แคบและกว้าง อันจะสร้างและกระตุ้นความสนใจใน 5 ภูมิภาคในหลากด้านและหลากระดับ เช่น การสัมมนา การอภิปราย การสัมมนาเชิงอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดทั้งการทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (และ/หรือ policy recommendation/position paper)

กิจกรรมข้างต้นให้มุ่งเป้าหมายไปยัง

ก. นักเรียน นักศึกษา

ข. ครู อาจารย์ นักวิชาการ

ค. ข้าราชการ นักการเมือง นักบริหาร ตลอดจนนักธุรกิจระดับสูง

ง. สื่อมวลชนทุกประเภท

จ. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยเชิงเอกสารและวิจัยภาคสนาม โดยที่มีความรู้ด้านภาษาของภูมิภาคหรือประเทศนั้นๆ โดยการสร้างแรงจูงใจ โอกาส และผลตอบแทน เพื่อให้เป็นผู้ศึกษาและติดตามสถานการณ์ทั้งในเชิงภูมิภาคและเฉพาะประเทศ กระทั่งสามารถที่จะพัฒนาการศึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ต่อไปได้ ทั้งนี้โดยผ่านโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) อันเป็นโครงการหนึ่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เพื่อสร้างนักวิจัยปริญญาเอกในประเทศที่มีมาตรฐานสูง และ/หรือการสนับสนุนอื่นๆ โดยอาศัยเครือข่ายของนักวิชาการและสถาบันภายในประเทศ ในภูมิภาค และในระดับสากล

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย (networking) ในหมู่นักวิชาการและองค์กรด้านอาณาบริเวณศึกษาทั้งในประเทศ ในระดับภูมิภาค และในระดับสากล

สถิติการเปิดชม : 4,086 ครั้ง
ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14,303 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400