ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เอเชีย-ยุโรป ทั้งหมด 14 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปกับโอกาสการลงทุนของประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศโปแลนด์ ฮังการี และสาธารณรัฐเชค
นิธินันท์ วิศเวศวร2547
PDF Icon
ผลกระทบด้านกฎหมายของสหภาพยุโรป : จากการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปที่มีต่อประเทศไทย
ชุมพร ปัจจุสานนท์2547
PDF Icon
วิจัยเรื่อง "พัฒนาการของผู้ประกอบการธุรกิจอังกฤษในประเทศไทย"
ภูวดล ทรงประเสริฐ2547
PDF Icon
โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ลิตเติล บุดดา : ตะวันออกในมุมมองตะวันตก"
จิรารัตน์ ประยูรวงษ์2546
PDF Icon
โครงการ "การแปลนวนิยายเรื่อง 'แวร์เธ่อร์ระทม' เป็นไทย : กรณีศึกษากระบวนการแปลและปัญหาในการแปลร้อยแก้วเยอรมันเป็นไทย"
ถนอมนวล โอเจริญ2546
PDF Icon
โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "แนวคิดเรื่องความเป็นจริงในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์"
สุรชัย จงจิตงาม2546
PDF Icon
โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "การปฏิวัติในสยาม ปี ค.ศ.1688 ในทัศนะของนายทหารฝรั่งเศส"
ปรีดี พิศภูมิวิถี2546
PDF Icon
รัสเซียใหม่และลู่ทางความสัมพันธ์กับไทย
รมย์ ภิรมนตรี2546
PDF Icon
โครงการ "การสัมมนาระดับชาติ 'วรรณคดียุคหลังอาณานิคม'"
ตรีศิลป์ บุญขจร2546
PDF Icon
โครงการพจนานุกรม 2 ภาษา ไทย-ฮังกาเรียน และ ฮังกาเรียน-ไทย
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ2545
PDF Icon
โครงการแปลหนังสือเรื่อง "จิตรกรรมและวรรณกรรมเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย"
สดชื่น ชัยประสาธน์2545
PDF Icon
โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "สังคมไทยและชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ในทัศนะของอองรี มูโอต์" (La societe thaie et les Siamois au millieu de XIXe siecle d'apres Henri Mouhot)
วราภรณ์ ก. ศรีสุวรรณ2545
PDF Icon
โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ประเทศพม่าในหลักฐานของชาวตะวันตก" (A Study of Western Accounts on Burma)
นันทนิช ชัยวิมล2545
PDF Icon
โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (ระยะที่ 1)
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ2543
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เอเชีย-ยุโรป ทั้งหมด 14  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400