รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330008
ชื่อโครงการ : พฤติกรรมเสี่ยงต่ออันตรายจากสารเคมีของคนงานโรงงานผลิตสีในจังหวัดชลบุรี
  Risk Behaviours of Chemical Hazard Among Painting Workers in Chonburi Province
หัวหน้าโครงการ : นันทพร บุตรบำรุง
ทีมวิจัย :
นันทพร บุตรบำรุง
หัวหน้าโครงการ
ชิงชัย เมธพัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพรรณนารูปแบบพฤติกรรมเสี่ยง (ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกรวมถึงการอธิบายความเสี่ยง) ต่ออันตรายจากสารเคมีของคนงานโรงงานผลิตสี

2. เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่ออันตรายจากสารเคมีของคนงานในโรงงานผลิตสี

2.1 ปัจจัยเกี่ยวกับการรับรู
สถิติการเปิดชม : 6,751 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,293 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400