ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : อาชีวอนามัย ทั้งหมด 20 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานแกะสลักไม้ระยะที่สอง : การสร้างเสริมสุขภาพ
สุสัณหา ยิ้มแย้ม2548
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ : งานทอผ้าพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร2548
PDF Icon
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระยะที่ 2
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์2547
PDF Icon
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพสายตาในกลุ่มลูกจ้างที่ใช้สายตาทำงานระยะใกล้ของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ
วันเพ็ญ พัชรตระกูล2547
PDF Icon
บทบาท หน้าที่ และรูปแบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่แรงงานนอกระบบ
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง2547
PDF Icon
การศึกษาสภาพข้อมูลเพื่อการจัดการและป้องกันอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับจังหวัดกรณีจังหวัดสมุทรสาคร
พิบูล อิสสระพันธุ์2546
PDF Icon
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์2546
PDF Icon
การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรสวนส้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทิพวรรณ ประภามณฑล2546
PDF Icon
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการความปลอดภัยในโรงงานในประเทศไทย
สราวุธ สุธรรมาสา2546
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ:งานแกะสลักไม้
สุสัณหา ยิ้มแย้ม2546
PDF Icon
การสำรวจปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพแพทย์ไทย
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล2546
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
อรวรรณ แก้วบุญชู2545
PDF Icon
การดัดแปลงและทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดความเครียดจากการทำงานของ Karasek ให้เหมาะสมกับคนไทย
พิชญา พรรคทองสุข2544
PDF Icon
พฤติกรรมเสี่ยงต่ออันตรายจากสารเคมีของคนงานโรงงานผลิตสีในจังหวัดชลบุรี
นันทพร บุตรบำรุง2543
PDF Icon
การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน กรณีจังหวัดขอนแก่น
ภาณี ฤทธิ์มาก2543
PDF Icon
การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน กรณีศึกษาศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สุรจิต สุนทรธรรม2543
PDF Icon
การศึกษามาตรฐานเชิงกระบวนการการพยาบาลอาชีวอนามัย
วราศรี สีตลพฤกษ์2543
PDF Icon
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงาน
สุพจน์ เด่นดวง2543
PDF Icon
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล2543
PDF Icon
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาญจนา นาถะพินธุ2543
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :อาชีวอนามัย ทั้งหมด 20  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400