รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330011
ชื่อโครงการ : การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน กรณีจังหวัดขอนแก่น
  Occupational Health and Safety Supervisors in Factories: Khon Kaen Province
หัวหน้าโครงการ : ภาณี ฤทธิ์มาก
ทีมวิจัย :
ภาณี ฤทธิ์มาก
หัวหน้าโครงการ
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฟื่องฟ้า กาญจโนภาส
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิราพร เขียวอยู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิญญา ขาวลิขิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานในสถานประกอบการ

3. เพื่อศึกษาเจตคติทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

4. เพื่อศึกษาแนวโน้มฝนการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

สถิติการเปิดชม : 4,240 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 638 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400