รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330012
ชื่อโครงการ : การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  Title: Study and Development of Model for Learning and Problem Solving in Occupational Health and Safety in the Home-Made Industries in Northeast Region.
หัวหน้าโครงการ : กาญจนา นาถะพินธุ
ทีมวิจัย :
กาญจนา นาถะพินธุ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2543
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 เพื่อวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในผู้ที่ทำงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนในภาคตะวัน
สถิติการเปิดชม : 4,106 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 974 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400