รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330014
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงาน
  Promoting safe behavior and culture in workplace
หัวหน้าโครงการ : สุพจน์ เด่นดวง
ทีมวิจัย :
สุพจน์ เด่นดวง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2543
วัตถุประสงค์ : - การศึกษานี้จึงมุ่งที่จะศึกษาถึงลักษณะวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานว่ามีลักษณะ

อย่างไร อะไรคือสาเหตุหรือบริบทหรือเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้น

และการให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยหรือการสร้างวัฒนธรรมความ
สถิติการเปิดชม : 9,931 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,967 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400