รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330015
ชื่อโครงการ : การศึกษามาตรฐานเชิงกระบวนการการพยาบาลอาชีวอนามัย
  The Study for Process Standard of Occupational Health Nursing
หัวหน้าโครงการ : วราศรี สีตลพฤกษ์
ทีมวิจัย :
วราศรี สีตลพฤกษ์
หัวหน้าโครงการ
พรรณศิริ กุลปวโรภาส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณเพ็ญ พัชรตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุไรวรรณ ศิริรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริวรรณ ฉันเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรพันธ์ ฉันเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาลินี วงศ์พานิช
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : - สร้างมาตรฐานเชิงกระบวนการพยาบาลอาชีวอนามัยที่เหมาะสม

- ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
สถิติการเปิดชม : 3,341 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 569 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400