รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330020
ชื่อโครงการ : การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน กรณีศึกษาศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  Research and Development on Sustainable Safety, Occupational Health, and Working Environmental Management for Handicraft Workers : Bangsai Folk Arts and Crafts Center
หัวหน้าโครงการ : สุรจิต สุนทรธรรม
ทีมวิจัย :
สุรจิต สุนทรธรรม
หัวหน้าโครงการ
ธนัฐเทพ ทองหมื่น
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สราวุธ สุธรรมาสา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สสิธร เทพตระการพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดธิดา กรุงไกรวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการบริการอาชีวอนามัย, ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานแบบผสมผสาน สำหรับงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและศิลปหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือน สำหรับงานที่มีจำนวนนักศึกษาเรียนมาก และมีโอกาสได้รับเสี่ยงต่ออันตรายสูง 5 ประเภท ได้แก่ แผ
สถิติการเปิดชม : 3,563 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 944 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400