รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330024
ชื่อโครงการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
  Laboratory accreditation: Situation analysis of current practice of laboratory accreditation (occupational and environmental) in Thailand.
หัวหน้าโครงการ : พรชัย สิทธิศรัณย์กุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
หัวหน้าโครงการ
รัชนา ศานติยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิเทศ ศรีเนตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิณนภา โรจนจิราภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปนัดดา ซิลวา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จงดี ว่องพินัยรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุพัฒน์ หวังวงศ์พัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2543
วัตถุประสงค์ : . เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

2. เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลในโครงการ Hospital Accreditation (HA) เน้นเฉพาะด้
สถิติการเปิดชม : 2,938 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 425 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400