รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4340025
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย
  THE THAI VILLAGE ECONOMY
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หัวหน้าโครงการ
สังศิต พิริยะรังสรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
คริสโตเฟอร์ จอห์น เบเคอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศ สันตสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิทย์ ธีรศาศวัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สงบ ส่งเมือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พอพันธ์ อุยยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสรี ลีลาลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิธิ เอียวศรีวงศ์
ที่ปรึกษา
อคิน รพีพัฒน์
ที่ปรึกษา
เสน่ห์ จามริก
ที่ปรึกษา
อภิชัย พันธเสน
ที่ปรึกษา
ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีประเด็นวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ

1. ศึกษาโครงสร้างและการแปรรูป ( transformation ) ของโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านของทุกภาคและโดยรวมของประเทศ

2. ศึกษาว่าทำ
สถิติการเปิดชม : 10,231 ครั้ง
ชุดโครงการ : เศรษฐกิจชุมชน (15 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4,494 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400