รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4350006
ชื่อโครงการ : การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย
  Applications of Enzymes in Cotton Fabric Preparation Processes
หัวหน้าโครงการ : นภา ศิวะรังสรรค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นภา ศิวะรังสรรค์
หัวหน้าโครงการ
อุษา แสงวัฒนาโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
หรรษา ปุณณะพยัคฆ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาผลจากการใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย เปรียบเทียบผลจากกระบวนการที่ใช้อยู่เดิม

2. พัฒนากระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย ให้เป็นกระบวนการที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. สนับสนุนการใฃ้เอนไซม์ที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ แทนเอนไซม์ที่นำเข้าจากต่างปร
สถิติการเปิดชม : 1,771 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 397 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400