รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4430010
ชื่อโครงการ : การดัดแปลงและทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดความเครียดจากการทำงานของ Karasek ให้เหมาะสมกับคนไทย
  Modification and validation of Karasek job stress scale among Thai population
หัวหน้าโครงการ : พิชญา พรรคทองสุข
ทีมวิจัย :
พิชญา พรรคทองสุข
หัวหน้าโครงการ
นวลตา อาภาคัพภะกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติศักดิ์ ชูมาลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทดสอบความตรง (validity) และความแม่นยำภายใน (internal consistensy) ของแบบสอบถามความเครียด Karasek

2. เพื่อดัดแปลงแบบสอบถามความเครียดจากงานของ Karasek ให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานของคนไทย

3. เพื่อศึกษาลักษณะความเครียดจากงานโดยการสร้าง job characteristics scoring scale and plot ของประชากรในจังหวัดสงขลา

สถิติการเปิดชม : 4,550 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 992 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400