รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4440002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
  The Development on Welfare System for The Poor and Valnerable in the Thai Society
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
อภิญญา เวชยชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทยากร เชียงกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวิทย์ เจริญเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกศักดิ์ แก้วเทพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ขัตติยา กรรณสูต
นักวิจัยร่วมโครงการ
จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติ ลิ่มสกุล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและจำแนกกลุ่มคนจนและคนด้อยโอกาสต่างๆ ด้วยเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและสังคม และเกณฑ์ที่กำหนดโดยชุมชนเอง

2. เพื่อศึกษาสถานภาพชีวิตของกลุ่มคนจนและคนด้อยโอกาสรวมทั้งสาเหตุแห่งปัญหาชีวิตของคนเหล่านั้น

3. เพื่อศึกษารูปแบบในการแก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือก
สถิติการเปิดชม : 14,280 ครั้ง
ชุดโครงการ : คนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 23,422 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400