ชุดโครงการ : คนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : คนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ทั้งหมด 3 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ2544
PDF Icon
โครงการสำรวจองค์ความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี บทบาทและความสำคัญต่อสังคมของโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ2542
PDF Icon
สถานการณ์คนจนและการจัดการแก้ปัญหาคนจนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
วิจิตร ระวิวงศ์2541
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :คนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ทั้งหมด 3  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400