รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4530029
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  Development of Health Care Capacity among Bangkok Mass Transit Authority Bus Drivers
หัวหน้าโครงการ : อรวรรณ แก้วบุญชู
ทีมวิจัย :
อรวรรณ แก้วบุญชู
หัวหน้าโครงการ
สุรชาติ จันทวัชรากร
หัวหน้าโครงการ
สุรชาติ จันทวัชรากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชาติ จันทวัชรากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชาติ จันทวัชรากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชาติ จันทวัชรากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของพนักงานขับรถโดยสารโดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง พนักงานขับรถ ผู้บริหารองค์การ และนักวิชาการ
สถิติการเปิดชม : 4,596 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,954 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400