รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4550016
ชื่อโครงการ : การใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดสีในน้ำทิ้ง
  -
หัวหน้าโครงการ : ไพรัตน์ แก้วสาร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไพรัตน์ แก้วสาร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อหาวัสดุธรรมชาติที่มีราคาต่ำที่สามารถนำมาใช้ในการดูดซึมสีย้อมจากอุตสาหกรรมสิ่งทอได้

2. ศึกษาครบวงจรเพื่อพัฒนาวัสดุธรรมชาติที่มีราคาต่ำให้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อลดปัญหามลภาวะทางน้ำ
สถิติการเปิดชม : 3,623 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 845 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400