รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4550030
ชื่อโครงการ : อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์
  -
หัวหน้าโครงการ : ขนิษฐา เจริญลาภ
ทีมวิจัย :
ขนิษฐา เจริญลาภ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาผลของยีสต์ที่มีต่อกระบวนการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์

2. ศึกษาผลของยีสต์ที่มีต่อความสกปรกของน้ำทิ้งจากกระบวนการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์

3. วิเคราะห์หาค่าตัวแปรที่มีผลต่อการทำงานของยีสต์

4. วิเคราะห์ต้นทุนในการใช้ยีสต์ในกระบวนการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์
สถิติการเปิดชม : 2,247 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 387 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400