รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4550035
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดเรียงชิ้นงานผ้า
  -
หัวหน้าโครงการ : จรัมพร หรรษมนตร์
ทีมวิจัย :
จรัมพร หรรษมนตร์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเรียง และความสามารถในการนำไปใช้งานจริงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเรียงชิ้นงานผ้า ที่ได้พัฒนขึ้นมาในงานวิจัยชุดก่อน

2. เพื่อนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้จริงในอุตสาหกรรม
สถิติการเปิดชม : 2,363 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 377 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400