รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630006
ชื่อโครงการ : การสำรวจปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพแพทย์ไทย
  Risk Factors Affecting on Thai Physicians "Health"
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
หัวหน้าโครงการ
ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : มุ่งสืบหาปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุการตาย และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของแพทย์
สถิติการเปิดชม : 6,841 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,025 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400