รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630007
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการความปลอดภัยในโรงงานในประเทศไทย
  Guideline for Strengthening to Safety Committee in Factory in Thailand
หัวหน้าโครงการ : สราวุธ สุธรรมาสา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สราวุธ สุธรรมาสา
หัวหน้าโครงการ
สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มานพ ชาญธวัชชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑาพนิต บุญดีกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปราโมช เชี่ยวชาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิรดี ศรีโอกาส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย

2. เสนอข้อเสนอแนะในการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการความปลอดภัย

3. เสนอโครงสร้างอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการความปลอดภัย

4. เสนอความสัมพันธ์ในการทำงานของคณะกรรมการความปลอดภัย กับหน่วยงานความปลอดภัยในโรงงาน จป.ระดับหัวหน้างาน บริหารและวิชาชีพ

5. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายคณะกรรมการความปลอดภัย

6. จัดทำร่างหลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย

สถิติการเปิดชม : 4,219 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 737 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400