รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630010
ชื่อโครงการ : การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบานเรือนในระดับชุมชน ศึกษากรณี : บ้านค้อหวาง หมู่ที่ 3 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  Development of Community's Learning Process on Procucts Containing Hazardous substances Used in Households : Case study at Ban Kho-Wang, Tambon KuMuang, Amphur Warinchamrap , Ubonratchathani
หัวหน้าโครงการ : ประครอง สายจันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประครอง สายจันทร์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในอาคารบ้านเรือน ได้อย่างปลอดภัยและสามารถเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีได้ โดยจัดทำกรณีศึกษาที่บ้านค้อหวาง หมู่ที่ 3 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถิติการเปิดชม : 2,751 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมี (17 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 311 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400