ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมี
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การจัดการสารเคมี ทั้งหมด 17 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติภัยด้านสารเคมี
วรรณี พฤฒิถาวร2548
PDF Icon
การเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในสหภาพยุโรปและประเทศไทย
สุรีย์ฉาย พลวัน2548
PDF Icon
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการได้รับบาดเจ็บหรือได้รับพิษอย่างเฉียบพลัน จากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือน
อนันต์ มโนมัยพิบูลย์2548
PDF Icon
ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 2
วราพรรณ ด่านอุตรา2547
PDF Icon
โครงการนำร่องแนวทางการจัดเก็บข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม : จังหวัดสมุทรปราการ
วราพรรณ ด่านอุตรา2547
PDF Icon
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนในระดับชุมชน ระยะที่ 2: ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประครอง สายจันทร์2547
PDF Icon
การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย (Development of Database System for Chemicals in Industries for Safety Purposes)
ประเสริฐ ภวสันต์2546
PDF Icon
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบานเรือนในระดับชุมชน ศึกษากรณี : บ้านค้อหวาง หมู่ที่ 3 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ประครอง สายจันทร์2546
PDF Icon
การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
วราพรรณ ด่านอุตรา2546
PDF Icon
เวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี"
วรรณี พฤฒิถาวร2546
PDF Icon
การประเมินวัฎจักรชีวิตกระดาษ ระยะที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระดาษ
ประเสริฐ ภวสันต์2546
PDF Icon
การศึกษาการใช้และความรุนแรงของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำลายเนื้อเยื้อทางเดินอาหารส่วนต้น และแนวทางในการป้องกัน
อนันต์ มโนมัยพิบูลย์2546
PDF Icon
การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตการผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์2546
PDF Icon
การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
วราพรรณ ด่านอุตรา2545
PDF Icon
โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
วราพรรณ ด่านอุตรา2543
PDF Icon
โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย
วราพรรณ ด่านอุตรา2543
PDF Icon
การเผยแพร่โปรแกรมจัดการคลังสารเคมี (CHEMTRACK) สู่มหาวิทยาลัย
วรรณี พฤฒิถาวร2542
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การจัดการสารเคมี ทั้งหมด 17  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400