รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630029
ชื่อโครงการ : การศึกษาสภาพข้อมูลเพื่อการจัดการและป้องกันอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับจังหวัดกรณีจังหวัดสมุทรสาคร
  Study of Existting Information on Chemicals and Hazardous Substances for Prevention and Management of Disaster at Provincial Level : Samutsakorn Province
หัวหน้าโครงการ : พิบูล อิสสระพันธุ์
ทีมวิจัย :
พิบูล อิสสระพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
ขนิษฐา ปานรักษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งระวี สินลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงใจ ศรีอ่อน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชัย จินตนไชยวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุเทพ สู่พิภักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพข้อมูล ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย และแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอุบัติภัยรวมทั้งการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในการปฏิบัติการฉุกเฉินของจังหวัดสมุทรสาคร

2. เพื่อสร้างความตระหนักและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในระหว่างหน่วยงาน องค์กร และภาคีต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร

สถิติการเปิดชม : 4,421 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 950 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400