รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630033
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  The Development of Occupational and Safety Management Learning Center at Bangsai Folk Arts and Crafts Center, The SUPPORT Foundation of H.M. Queen Sirikit of Thailand
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านโดยผสมผสานไปกับการฝึกอาชีพ

วัตถุประสงค์รอง

1) เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานงานเป่าแก้ว งานเครื่องปั้นดินเผา งานโลหะ และงานช่างยนต์ให้มีความ

ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

2) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาด้วยตนเองทางด้านวิชาการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กับบุคลากรอาชีวอนามัย เครือข่ายพัฒนา แรงงานนอกระบบ ผู้เยี่ยมชม และมัคคุเทศก์

3) เพื่อเป็นแหล่งสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน

4) เพื่อเป็นแหล่งพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานนอกระบบ

5) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถิติการเปิดชม : 2,873 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 567 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400