รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630041
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ:งานแกะสลักไม้
  Enhancing Self-care of Workers in Informal Sector: Wood Carving
หัวหน้าโครงการ : สุสัณหา ยิ้มแย้ม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุสัณหา ยิ้มแย้ม
หัวหน้าโครงการ
สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นาฏยา ตนานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เบ็ญจา จิรภัทรพิมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชมนาด พจนามาตร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อประมวลข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาและศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานแกะสลักไม้ในตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเสนอแนะแนวทางการดูแลสุขภาพและเชื่อมโยงเชิงระบบ

(2) เพื่อจัดนำแนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง และวางแผนรายละเอียดในการดำเนินงานในระยะที่สอง

สถิติการเปิดชม : 6,373 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,276 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400