รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630042
ชื่อโครงการ : การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรสวนส้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  Assessment of exposure to agrochemicals among citrus orchard farmers through community participation
หัวหน้าโครงการ : ทิพวรรณ ประภามณฑล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทิพวรรณ ประภามณฑล
หัวหน้าโครงการ
อำนาจ มีเวที
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมลักษมิ์ นิ่มสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธานี แก้วธรรมานุกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสถียร ศรีบุญเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จำนงค์ กิ่งแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัมพิกา มังคละพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงเยาว์ อุดมวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรสวนส้มและปัจจัยที่มีต่อการสัมผัสฯ

2) เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรและผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากผลการสัมผัสฯ

3) เพื่อจัดทำรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรและสามารถประเมินผลกระทบสุขภาพได้ด้วยตนเอง

4) เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ที่อยู่ในชุมชน และผู้บริโภค

สถิติการเปิดชม : 7,574 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,784 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400