รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG46O0006
ชื่อโครงการ : ระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ : ระบบบริการข้อมูล
  Geo-Informatic System for Planning and Management of Resources for Sustainable Tourism : Doi Inthanon National Park [Service Systems]
หัวหน้าโครงการ : อิสระ ศิริไสยาสน์
ทีมวิจัย :
อิสระ ศิริไสยาสน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติอินทนนท์

2. เผยแพร่ข้อมูลที่จัดทำขึ้น และสร้างเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร

3. พัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สำหรับใช้ในวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน จัดการ ที่นำไปสู่การตัดสินใจ

สถิติการเปิดชม : 470 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) (53 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400