ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ทั้งหมด 53 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
สำนักประสานงาน เครือข่ายวิจัยและพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (สปง. สกว.- ครส.)
อรรถชัย จินตะเวช2557
PDF Icon
การพัฒนาฐานข้อมูลผลผลิตลำไยในระบบการจัดการน้ำต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิต
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์2553
PDF Icon
โครงการกิจกรรมเยาวชนสืบสายสัมพันธ์คาบสมุทรมลายา ครั้งที่ 1
สุรัตน์ เลิศล้ำ2553
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศพื้นฐานแบบอัตโนมัติเพื่อบูรณาการจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร2553
PDF Icon
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
วสุ อมฤตสุทธิ์2553
PDF Icon
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร
เบญจพรรณ เอกะสิงห์2553
PDF Icon
ประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2
นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว2553
PDF Icon
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชในการจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวฟ่างหวานและการวางแผนการจัดการผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานเอทานอล
ประสิทธิ์ ใจศิล2553
PDF Icon
โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์
วิเชียร เกิดสุข2552
PDF Icon
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับตำบลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1
อนาลยา หนานสายออ2552
PDF Icon
โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีตถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและคาบสมุทรมลายา
สุรัตน์ เลิศล้ำ2552
PDF Icon
การสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านของไทย: ระยะที่ 1
อรรถชัย จินตะเวช2552
PDF Icon
การสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รุ่นที่ 1
อรรถชัย จินตะเวช2551
PDF Icon
การเตรียมการเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการนำใช้และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
อรรถชัย จินตะเวช2551
PDF Icon
โปรแกรมการทำแผนงาน/โครงการในข้อบัญญัติแบบบูรณาการกับแผนที่ภาษีของ อบต. กรณีศึกษา อบต. ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
เจษฎา คำพุทธ2551
PDF Icon
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการปุ๋ยในการผลิตมันสำปะหลัง
สุกิจ รัตนศรีวงษ์2551
PDF Icon
การประยุกต์ใช้ระบบ รสทก-ทุ่งกุลา 1.0 ในพื้นที่น้ำท่วม ลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
วิริยะ ลิมปินันทน์2551
PDF Icon
โปรแกรมแผนที่ภาษีระดับตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับโปรแกรมแผนงานโครงการแบบออนไลน์กรณีศึกษาตำบลในพื้นที่ จ.ลำพูน
รัชภูมิ ใจกล้า2551
PDF Icon
การจัดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค์
เบญจพรรณ เอกะสิงห์2551
PDF Icon
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนต่อการจัดการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีตอนปลายน้ำ
วสุ อมฤตสุทธิ์2551
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ทั้งหมด 53  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400