รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4710014
ชื่อโครงการ : ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นและผลกระทบต่อประเทศไทย : กรณีศึกษาแรงกดดันด้านการเปิดเสรีทางการค้าต่อภาคเกษตรของญี่ปุ่นและการปรับตัวเชิงนโยบาย
  The Study of Changes of Japan's Politics and Froeign Policy and Its Impacts to Thailand : The Case Study of Pressure from Trade Liberalization on Japanese Agricultural Sector and Its Policy Adjustment
หัวหน้าโครงการ : ศิริพร วัชชวัลคุ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศิริพร วัชชวัลคุ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 10 ก.ย. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเชิงลึกถึงแรงกดดันของกระแสการเปิดเสรีทางการค้าต่อภาคเกษตรของญี่ปุ่นและการปรับตัวของภาคเกษตร

2. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้กำหนดนโยบายฝ่ายไทย ซึ่งเป็นคู่เจรจาการทำเขตการค้าเสรีกับญี่ปุ่นในขณะนี้

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสองฝ่าย

สถิติการเปิดชม : 2,186 ครั้ง
ชุดโครงการ : Japan Watch (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 342 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400