รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4710015
ชื่อโครงการ : ระบบเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่นยุคหลังฟองสบู่แตก : ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง
  Japan's Political Economy in the Post - 'Bubble' Era : Continuity and Change
หัวหน้าโครงการ : ไชยวัฒน์ ค้ำชู : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไชยวัฒน์ ค้ำชู
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 10 ก.ย. 2547
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อวิเคราะห์นัยยะสำคัญของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ และการเมืองญี่ปุ่นยุคหลังฟองสบู่แตกที่มีต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่น

2) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่นในยุคก่อนกับยุคหลังฟองสบู่แตก

3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูประบบเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมธุรกิจแบบญี่ปุ่น

สถิติการเปิดชม : 3,148 ครั้ง
ชุดโครงการ : Japan Watch (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 653 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400