รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4720030
ชื่อโครงการ : การใช้สารสกัดหยาบจากพริกแดงในสุกรหย่านม
  Use of the crude extract from Capsicum spp. in weaning pigs
หัวหน้าโครงการ : นวลจันทร์ พารักษา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นวลจันทร์ พารักษา
หัวหน้าโครงการ
นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
นักวิจัยร่วมโครงการ
หนูจันทร์ มาตา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรประพันธ์ ส่งเสริม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากพริกแดง ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และปริมาณการกินอาหารของลูกสุกรหย่านม (อายุ 4-10 สัปดาห์)

2. ศึกษาระดับของสารสกัดจากพริกแดง ต่อการเกิดอาการท้องเสียของลูกสุกร

3. ศึกษาคุณสมบัติการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพริกแดงโดยวัดระดับของสารต้านออกซิเดชั่น (lipid peroxidation) และ ค่า antioxidant capacityในซีรั่มของลูกสุกร

4. ศึกษาผลของสารสกัดจากพริกแดง ต่อการช่วยลดความเครียดของสัตว์โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ

5. ศึกษาผลกระทบจากการใช้สารสกัดจากพริกแดง ต่อการทำงานของเนื้อเยื่อตับ และไต โดยวัดค่าชีวเคมีในซีรั่มเช่น ระดับของเอ็นไซม์ แอสพาเตทอะมิโนทรานสเฟอเรส (AST), แกมม่า- กลูตามิวทรานสเฟอเรส (GGT), creatinine ตลอดจนระดับ blood urea nitrogen (BUN) และ bilirubin ในซีรั่ม

6. ศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากพริกต่อระบบภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรค PRRS และ ต่อเชื้อ Mycoplasma

7. ศึกษาผลของสารสกัดจากพริกแดง ต่อค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้ง โปรตีนและพลังงานในอาหาร

สถิติการเปิดชม : 2,696 ครั้ง
ชุดโครงการ : การทดสอบสมุนไพรในสัตว์ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400