รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4720031
ชื่อโครงการ : การใช้สารสกัดหยาบจากพริกแดงในไก่กระทงที่เลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด
  Use of the crude extract from Capsicum spp. in Broilers under open housing condition
หัวหน้าโครงการ : นวลจันทร์ พารักษา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นวลจันทร์ พารักษา
หัวหน้าโครงการ
สิรินทร์พร สินธุวณิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรทัย ไตรวุฒานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากพริกแดง ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และปริมาณการกินอาหารของไก่กระทงภายใต้การเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด

2. ศึกษาระดับของสารสกัดจากพริกแดง ที่เหมาะสมทั้งในสภาวะการเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด

3. ศึกษาคุณสมบัติการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพริกแดงโดยวัดระดับของสารต้านออกซิเดชั่น (lipid peroxidation) และค่า antioxidant capacity ในซีรั่มของไก่เนื้อ

4. ศึกษาผลของสารสกัดจากพริกแดง ต่อลักษณะและวิการของเยื่อบุลำไส้เล็ก และความสูงของวิลไล (villi) จากเนื้อเยื่อลำไส้เล็กส่วนเจจูนั่ม

5. ศึกษาผลของสารสกัดจากพริกแดง ต่อการย่อยอาหารโดยการวัดระดับของเอ็นไซม์ อะไมเลส (amylase) ไลเปส (lipase) และ โปรติเอส (proteases) จากลำไส้เล็กส่วนต้นของไก่เนื้อ

6. ศึกษาผลของสารสกัดจากพริกแดง ต่อการช่วยลดความเครียดของสัตว์โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ

7. ศึกษาผลกระทบจากการใช้สารสกัดจากพริกแดง ต่อการทำงานของเนื้อเยื่อตับ และไต โดยวัดค่าชีวเคมีในซีรั่มเช่น ระดับของเอ็นไซม์ แอสพาเตทอะมิโนทรานสเฟอเรส (AST), แกมม่า- กลูตามิวทรานสเฟอเรส (GGT), creatinine ตลอดจนระดับ blood urea nitrogen (BUN) และ bilirubin ในซีรั่ม

8. ศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากพริกในการต้านการเจริญของเชื้อ Samonella enteritidis

9. ศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากพริกต่อระบบภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล

10. ศึกษาผลของสารสกัดจากพริกแดง ต่อลักษณะและคุณภาพซากของไก่เนื้อที่อายุ 42 วัน

11. เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกแดง ที่ผลิตภายในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 1,476 ครั้ง
ชุดโครงการ : การทดสอบสมุนไพรในสัตว์ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400