รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730002
ชื่อโครงการ : บทบาท หน้าที่ และรูปแบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่แรงงานนอกระบบ
  Roles & Functions and Practice Guideline of Sub-district Administrative Organizations on Occupational Health and Safety Services in Informal-Sector Workers
หัวหน้าโครงการ : อุไรวรรณ อินทร์ม่วง
ทีมวิจัย :
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง
หัวหน้าโครงการ
ภาณี ฤทธิ์มาก
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฟื่องฟ้า กาญจโนภาส
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดุษฎี อายุวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันในกลุ่มผู้ทำงานภาคเศรษฐกิจนอกระบบและองค์การบริหารส่วนตำบลในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน

2. เพื่อพัฒนาบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีรูปแบบการดำเนินงานในการให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่แรงงานนอกระบบ

สถิติการเปิดชม : 6,047 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,063 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400