รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730008
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพสายตาในกลุ่มลูกจ้างที่ใช้สายตาทำงานระยะใกล้ของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ
  Development of Visual Surveillance Model for Workers in Samuthprakan Province
หัวหน้าโครงการ : วันเพ็ญ พัชรตระกูล
ทีมวิจัย :
วันเพ็ญ พัชรตระกูล
หัวหน้าโครงการ
อรพันธ์ อันติมานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โกวิทย์ บุญมีพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพงศ์ แหละหมัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลัดดา ธรรมการัณย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของสายตาในกลุ่มลูกจ้างที่ใช้สายตาทำงานระยะใกล้

(2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพสายตาและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสายตาในกลุ่มลูกจ้างที่ใช้สายตาทำงานระยะใกล้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ และจัดทำคู่มือการเฝ้าระวังสุขภาพสายตาในลูกจ้างที่ทำงานระยะใกล้ผลิตชิ้นงาน

(3) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านกฎหมายสำหรับกำหนดมาตรการป้องกันการสูญเสียสมรรถภาพสายตาจากการทำงาน รวมทั้งการวางแผนเพื่อบริหารฟื้นฟูสภาพสายตาเสื่อมในลูกจ้าง

สถิติการเปิดชม : 7,065 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,035 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400