รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730029
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระยะที่ 2
  The Development of Occupational and Safety Management Learning Center at Bangsai Folk Arts and Crafts Center, The SUPPORT Foundation of H.M. Queen Sirikit of Thailand: Phase II
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
หัวหน้าโครงการ
สร้อยสุดา เกสรทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
สถิติการเปิดชม : 4,790 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 970 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400