รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4750008
ชื่อโครงการ : สารเคมีที่ใช้กระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาของเถ้าลอยในมอร์ต้าร์ที่ได้จากส่วนผสมของซีเมนต์กากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอย
  Chemical Activators to Activate the Reactivity of Fly Ash in Portland Cement - Calcium Carbide Residue and Fly Ash Mortars
หัวหน้าโครงการ : สุรเกตุ ยิ่งยืนยง
ทีมวิจัย :
สุรเกตุ ยิ่งยืนยง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ใช้กระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาของเถ้าลอยในมอร์ต้าร์ที่ได้จากส่วนผสมของซีเมนต์ กากแคลเซียมคาร์ไบด์ และเถ้าลอย

2. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางกล ของมอร์ต้าร์ที่ได้ผสมสารกระตุ้นทางเคมีในข้อ 1 ลงไปในวัสดุประสานนั้น

3. เพื่อให้ทราบว่าสารกระตุ้นทางเคมีชนิดใด และ ปริมาณเท่าใด ที่จะช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดของมอร์ต้าร์ในระยะต้นได้

สถิติการเปิดชม : 1,410 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 117 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400