ชุดโครงการ : ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 9 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการ "การหล่อแข็งกากตะกอนโลหะหนักโดยการกระตุ้นเถ้าแกลบดำด้วยสารเคมีและความร้อน"
สุวิมล อัศวพิศิษฐ2548
PDF Icon
โครงการ "การพัฒนา Reactive Powder Concrete"
บุรฉัตร ฉัตรวีระ2548
PDF Icon
โครงการ"ผลของนาวาเดียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการวิเคราะห์การชะล้าง"
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล2548
PDF Icon
การปรับปรุงผิวทางเดิมที่ชำรุดโดยวิธีเทคนิคหมุนเวียนวัสดุทางเดิมมาใช้ใหม่
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 2548
PDF Icon
"ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมของเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ กรณีใช้ร่วมกับสารลดน้ำอย่างแรง"
เจษฎา เกษมเศรษฐ์2548
PDF Icon
การศึกษาการชะล้างโลหะหนักจากซีเมนต์ที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล2547
PDF Icon
สารเคมีที่ใช้กระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาของเถ้าลอยในมอร์ต้าร์ที่ได้จากส่วนผสมของซีเมนต์กากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอย
สุรเกตุ ยิ่งยืนยง 2547
PDF Icon
ผลกระทบของน้ำสลัดจ์จากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่มีต่อคอนกรีตผสมสารผสมเพิ่ม
บุรฉัตร ฉัตรวีระ2547
PDF Icon
กำลังอัดประลัย การหดตัวแบบแห้ง และระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าลอยกองทิ้งที่เหมืองแม่เมาะแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน"
เจษฎา เกษมเศรษฐ์2547
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 9  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400