รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4750010
ชื่อโครงการ : กำลังอัดประลัย การหดตัวแบบแห้ง และระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าลอยกองทิ้งที่เหมืองแม่เมาะแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน"
  Compressive Strength Drying Shrinkage and Setting Time of Cement Mortar Containing Mae Moh Weathered Fly Ash as a Partial Replacement for Portland Cement
หัวหน้าโครงการ : เจษฎา เกษมเศรษฐ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เจษฎา เกษมเศรษฐ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของซีเมนต์มอร์ต้าที่ผสมเถ้าลอยกองทิ้งที่เหมืองแม่เมาะแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน อันได้แก่ กำลังอัดประลัย การหดตัวแบบแห้ง และระยะเวลาการก่อตัว 2. เพื่อหาแนวทางในการนำเถ้าลอยกองทิ้งที่เหมืองแม่เมาะไปใช้ประโยชน์ในแนวทางที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานคอนกรีตทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
สถิติการเปิดชม : 2,100 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 311 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400