รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4810009
ชื่อโครงการ : ญี่ปุ่นกับประชาคมเอเชียตะวันออก : ผลประโยชน์ ความเป็นไปได้ และผลกระทบต่อประเทศไทย
  Japan and the East Asian Community : Interests, Possibility, and Implications for Thailand
หัวหน้าโครงการ : กิตติ ประเสริฐสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กิตติ ประเสริฐสุข
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษานโยบายและบทบาทของญี่ปุ่นในประชาคมเอเชียตะวันออก ในประเด็นผลประโยชน์ ความเป็นไปได้ของรูปแบบและระดับการรวมตัว ตลอดจนผลกระทบต่อไทย

2) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้กำหนดนโยบายฝ่ายไทย ในประเด็นประชาคมเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยรวม

สถิติการเปิดชม : 1,048 ครั้ง
ชุดโครงการ : Japan Watch (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 77 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400