รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4820018
ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบเคมีในลำไยหลังการให้สารโพแทสเซียมคลอเรต
  Change in Chemical Composition of Longan(Dimocarpus Longan Lour)after Treatment with Potassium Chlorate
หัวหน้าโครงการ : สุกัญญา มหาธีรานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุกัญญา มหาธีรานนท์
หัวหน้าโครงการ
สุนันทา วังกานต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พาวิน มะโนชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิสัณห์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบสารอินทรีย์ในใบ ยอดอ่อน และผลลำไยของต้นลำไยที่ได้รับสารโพแทสเซียมคลอเรต โดยการสกัด แยก และวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี เปรียบเทียบกับต้นลำไยที่ไม่ได้รับสารโพแทสเซียมคลอเรต

2. ศึกษาผลของปัจจัยร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบสารอินทรีย์ในใบ ยอดอ่อน และผลลำไยของต้นลำไยที่ได้รับและไม่ได้รับสารดังกล่าว อันได้แก่ พันธุ์ อายุ และทำเลที่ปลูก

สถิติการเปิดชม : 2,093 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 229 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400