รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4830009
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานแกะสลักไม้ระยะที่สอง : การสร้างเสริมสุขภาพ
  Enhancing Self-care of Workers in Informal Sector: Wood Carving Phase II: Implementation
หัวหน้าโครงการ : สุสัณหา ยิ้มแย้ม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุสัณหา ยิ้มแย้ม
หัวหน้าโครงการ
สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิลาวัณย์ เสนารัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จริยาพร ศรีสว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เดชา ทำดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาคู่มือในการดูแลสุขภาพสำหรับแรงงานแกะสลักไม้ที่ใช้ในการประเมินภาวะเสี่ยงและภาวะสุขภาพ รวมทั้งข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง

2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการอบรมแกนนำในการดูแลตนเองและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการดูแลตนเองของแรงงานแกะสลักไม้

3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของแรงงานแกะสลักไม้

สถิติการเปิดชม : 6,506 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,287 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400