รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4830017
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ : งานทอผ้าพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
  Strengthening Self-care of Women Working in the Informal Sector: the Fabric Weaving in Khon Kaen Province ( Phase II)
หัวหน้าโครงการ : เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
หัวหน้าโครงการ
นิรมล ศรีธงชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวนพิศ ทำนอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดลวิวัฒน์ แสนโสม
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุสาห์ ศุภรพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองของกลุ่ม แรงงาน สตรีทอผ้าพื้นบ้าน

ในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ในด้าน การจัดตั้งกองทุนและสวัสดิการด้านสุขภาพ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม แผนการออกกำลังกาย การปฏิบัติที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการพึ่งพาผู้อื่นโดยไม่จำเป็น ทั้งเชิงกระบวนการและเครื่องมือ

2) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ดูแลตนเอง ของชุมชนพื้นที่ศึกษา โดยใช้ดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนที่บ่งบอกถึงความรู้และการรับรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม เกิดการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 7,088 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3,562 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400