รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850035
ชื่อโครงการ : โครงงานพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
  -
หัวหน้าโครงการ : ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล
ทีมวิจัย :
ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีทักษะในการนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ใน อุตสาหกรรมท้องถิ่น

2. เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น มีโอกาสได้ทราบและเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในอุตสาหกรรมท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเป็นการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

3. เพื่อผลิตงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมภายในท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือ ที่ดี ระหว่าง สถาบันการศึกษา กับภาคอุตสาหกรรมภายในท้องถิ่น ส่งผลให้ในระยะยาว เกิดการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมท้องถิ่นสถิติการเปิดชม : 1,310 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,522 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400