ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) ทั้งหมด 16 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ข้าวแต๋นกึ่งสำเร็จรูปสำหรับไมโครเวฟ
อรทัย บุญทะวงศ์2550
PDF Icon
บล็อกประสานปูพื้นผสมตะกอนดินจากน้ำประปา
สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ2550
PDF Icon
การหาลักษณะเฉพาะของจุดตำหนิดำในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
อภินนท์ นันทิยา2550
PDF Icon
"ยุววิจัยสิ่งทอพื้นบ้านปีงบประมาณ 2550"
วิชชากร จามีกร2550
PDF Icon
โครงการ "การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดขนาดหรือย่อยเศษไม้มะม่วงให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเห็ด"
วิสุทธิ์ บัวเจริญ 2549
PDF Icon
โครงงาน "การพัฒนาหุ่นเพื่อใช้ในการแสดงผลิตภัณฑ์"
สืบสกุล ชื่นชม 2549
PDF Icon
โครงงาน "เครื่องตัดกะละแม"
สิงห์คาน แสนยากุล 2549
PDF Icon
"การพัฒนาเตาต้มที่มีส่วนทำความร้อนภายนอกสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน"
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์2549
PDF Icon
โครงการ "การศึกษาคุณภาพและการใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมักจากการหมักวัสดุเหลือทิ้งของบ้านแม่ผาแหน"
บัญจรัตน์ โจลานันท์ 2549
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันงา
วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์2549
PDF Icon
การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เคลือบศิลาดลเกิดปฏิกิริยาการไหลและเกิดปฏิกิริยาการด้าน
ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ 2549
PDF Icon
การศึกษาปัจจัยที่มีต่อการรานตัวของเคลือบศิลาดล
ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ 2549
PDF Icon
การพัฒนาวิธีทดสอบอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเนื้อดินปั้นพื้นบ้าน"
อภินนท์ นันทิยา2548
PDF Icon
โครงงานพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล 2548
PDF Icon
วิจัยและพัฒนาการผลิตชาฝรั่งสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปชารายย่อยในเชิงการค้า
สมพล นิลเวศน์2548
PDF Icon
ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี2547
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) ทั้งหมด 16  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400