รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850037
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวิธีทดสอบอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเนื้อดินปั้นพื้นบ้าน"
  Development of Simplified Methods for Quality Evaluation of Local Clay Body
หัวหน้าโครงการ : อภินนท์ นันทิยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภินนท์ นันทิยา
หัวหน้าโครงการ
สุธี วัฒนศิริเวช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ทราบว่าสมบัติทางกายภาพของดินข้อใด ที่มีผลต่อการเกิดตำหนิประเภทต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง

2. เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการประเมินคุณภาพของเนื้อดินปั้นโดยอาศัยการวิเคราะห์สมบัติกายภาพ ว่าเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ผลิตเป็นเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านเหมืองกุงหรือไม่

3. เพื่อพัฒนาวิธีการและอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์สมบัติกายภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ให้ง่ายและเหมาะสมกับการใช้งานโดยกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านเหมืองกุง

สถิติการเปิดชม : 2,331 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 308 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400