รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850039
ชื่อโครงการ : โครงการ "การหล่อแข็งกากตะกอนโลหะหนักโดยการกระตุ้นเถ้าแกลบดำด้วยสารเคมีและความร้อน"
  Solidification fo the Heavy Metal Sludge Using Chemical and Thermal Activation of Black Rice Husk Ash
หัวหน้าโครงการ : สุวิมล อัศวพิศิษฐ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวิมล อัศวพิศิษฐ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาผลของสารเคมีและความร้อนต่อความสามารถการรับแรงอัดของซีเมนต์ผสมระหว่างเถ้าแกลบดำและปูนขาว

2. ศึกษาอิทธิพลของกากตะกอนโลหะหนักต่อคุณสมบัติของก้อนหล่อแข็งของเสียในสภาวะที่มีการกระตุ้นด้วยสารเคมี

ความร้อน และสารเคมีร่วมกับความร้อนสถิติการเปิดชม : 1,644 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 153 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400